Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej zwanej BAZAGRACZY.pl – Wyszukiwarka graczy, wraz z jej składowymi, znajdującej się pod głównym adresem: www.bazagraczy.pl (dalej zwanej „BAZAGRACZY.pl”).

I. Dostępność i funkcjonowanie BAZAGRACZY.pl

 1. Redakcja BAZAGRACZY.pl (zwana dalej “Redakcją”) nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności BAZAGRACZY.pl, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. Redakcja zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia BAZAGRACZY.pl w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważała za stosowne według własnego uznania.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do BAZAGRACZY.pl, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważała za stosowny według własnego uznania.

II. Treść i materiały zawarte na BAZAGRACZY.pl

 1. Treść zawarta na BAZAGRACZY.pl (oraz jej zawartość w całości), w tym materiały prezentowane na łamach BAZAGRACZY.pl stanowią własność Redakcji lub jeśli stanowi inaczej innych osób bądź firm i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.
 2. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to użytkownicy BAZAGRACZY.pl mają prawo przeglądać BAZAGRACZY.pl i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez BAZAGRACZY.pl lub inny uprawniony podmiot.
 3. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych na BAZAGRACZY.pl w inny sposób i na innych nośnikach jest zabronione. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać materiałów zawartych na BAZAGRACZY.pl w żaden inny sposób i na żadnym innym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 5. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na BAZAGRACZY.pl stanowiące chronione znaki towarowe podlegające ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. Odpowiedzialność BAZAGRACZY.pl i Użytkowników

 1. Użytkownicy, którzy zapisują materiały z BAZAGRACZY.pl, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy BAZAGRACZY.pl ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem BAZAGRACZY.pl, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na BAZAGRACZY.pl treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania BAZAGRACZY.pl, bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze strony BAZAGRACZY.pl, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Redakcję w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników BAZAGRACZY.pl.
 3. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do BAZAGRACZY.pl oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na BAZAGRACZY.pl, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik BAZAGRACZY.pl, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu BAZAGRACZY.pl lub w systemie służącym do przesyłania BAZAGRACZY.pl, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały umieszczane na łamach BAZAGRACZY.pl.
 6. BAZAGRACZY.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w ramach BAZAGRACZY.pl materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać lub blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
 8. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w materiałach.
 9. Redakcja ma prawo do zmniejszania/kompresowania materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania.
 10. Redakcja ma prawo do usunięcia dowolnego materiału bez podania przyczyny.

IV. Dane, informacje zawarte na BAZAGRACZY.pl i ich przetwarzanie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych na BAZAGRACZY.pl w celach statystycznych przez Redakcję.
 2. Informacje i materiały zawarte na BAZAGRACZY.pl zostały zebrane lub opracowane przez Redakcję BAZAGRACZY.pl lub na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów na BAZAGRACZY.pl
 3. Żadna informacja zamieszona na BAZAGRACZY.pl nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na BAZAGRACZY.pl i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

V. Użytkownicy

 1. Użytkownicy zobowiązują się do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji, a także gdziekolwiek indziej na BAZAGRACZY.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości tych danych
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika z BAZAGRACZY.pl.
 3. Jedna osoba może posiadać tylko JEDNO konto na BAZAGRACZY.pl. Konta osób posiadających więcej niż jedno konto na BAZAGRACZY.pl są usuwane.
 4. Hasło użytkownika jest kluczem dostępu na stronę. W interesie użytkownika leży zachowanie go w tajemnicy przed osobami trzecimi.
 5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z BAZAGRACZY.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami przyjętymi w Serwisie oraz Netykietą, stanowić może to dla Redakcji podstawę do natychmiastowego zamknięcia BAZAGRACZY.pl dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.
 6. Zabrania się wykorzystywania BAZAGRACZY.pl do własnych celów komercyjnych lub promocyjnych bez zgody Redakcji.
 7. Zabrania się prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na łamach BAZAGRACZY.pl. Zamieszczenie na BAZAGRACZY.pl nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z BAZAGRACZY.pl po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.